Storitve
 

Naše storitve opravljamo na naslednjih področjih poslovanja pravnih in fizičnih oseb:

Podkategorije

Naše storitve davčnega svetovanja vključujejo predvsem svetovanja na naslednjih področjih poslovanja pravnih in fizičnih oseb:

 • davka od dohodkov pravnih oseb;
 • transfernih cen;
 • davka na dodano vrednost;
 • mednarodnega obdavčenja;
 • statusnega preoblikovanja družb;
 • dohodnine, prispevkov za socialno varnost in obdavčitve tujcev;
 • davčno inšpekcijskih nadzorov;
 • drugih neposrednih in posrednih davkov.

Pravno svetovanje izvajamo na naslednjih področjih: V naši družbi vam nudimo strokovno pravno svetovanje na naslednjih področjih:

 • davčno pravo;
 • gospodarsko statusno pravo;
 • delovno pravo;
 • obligacijsko in stvarno pravo.

Pomagamo vam lahko pri zahtevnejših vprašanjih v zvezi s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 2006) in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), še posebej na naslednjih aktualnih področjih:

 • poslovnih kombinacij;
 • naložbenih nepremičnin;
 • odloženih davkov;
 • finančnih instrumentov;
 • oblikovanja dolgoročnih rezervacij in PČR;
 • neopredmetenih dolgoročnih sredstev itn.

Storitve finančnega svetovanja vključujejo storitve svetovanja z naslednjih področij:

 • korporativnih financ;
 • skrbnih pregledov.

Nazaj na vrh strani